1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać kary od 200 do 1000 zł za brak dokonania pierwszej rejestracji auta używanego sprowadzonego z terenu UE w ciągu 30 dni od sprowadzenia (art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym). W związku z tym, na stronach RCL pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, którego zapisy będą dotyczyć przedsiębiorców przywożących z zagranicy samochody używane.

 

Zgodnie z projektem, w przypadku sprzedaży auta w ciągu 30 dni od jego sprowadzenia z terenu UE (a konkretniej – przed pierwszą rejestracją), sprzedawca zobowiązany miałby być umieścić na dowodzie sprzedaży adnotację o dacie sprowadzenia auta.

 

Pisaliśmy o tym projekcie już wcześniej. W międzyczasie Związek Dealerów Samochodów  złożył do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o zmianę projektu rozporządzenia tak żeby poza adnotacją w dowodzie sprzedaży umożliwić importerom przekazywanie nabywcy oddzielnego oświadczenia (w oddzielnym dokumencie) w tym zakresie. Ministerstwo przychyliło się do tej uwagi i w aktualnym projekcie rozporządzenia zapis brzmi następująco:

„(…) w § 6 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

6. W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu,  który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w dowodzie własności wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo

2) dołącza do dowodu własności wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

7. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy, gdy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej było dokonane przeniesienie własności pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po jego sprowadzeniu z zagranicy, dowodem własności do pierwszej rejestracji pojazdu są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po jego sprowadzeniu z zagranicy. Przepisy ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.”.

 

Jednocześnie projekt rozporządzenia zawiera nowy wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, który zawiera nową rubrykę (nr 7) w której wskazywać się będzie datę sprowadzenia pojazdu. Zgodnie z pouczeniem, rubrykę wypełniać się będzie tylko w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc pojazdu którego dotyczy obowiązek z art. 71 ust. 1 PRD.

 

Aktualny projekt rozporządzenia jest w tym miejscu.