Od 4 grudnia 2020 roku rozszerzeniu uległa właściwość miejscowa starostów prowadzących postępowanie rejestracyjne. Do tej pory było tak (i dalej jest), zgodnie z art. 73 ust. 1 PRD, że rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) właściciela. Istnieje też rozszerzenie tej zasady wynikające z art. 73 ust. 2 PRD – rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela. Teraz wprowadzono dwa nowe rozwiązania. Jedno z nich powinno znacznie ułatwić życie dystrybutorom pojazdów.

 

Zgodnie z nowym art. 74 ust. 1a PRD, w przypadku czasowej rejestracji w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może jej dokonać również organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jest to bardzo istotne rozwiązanie dla dealerów, którzy sprzedają auta klientom spoza swojego „obszaru odpowiedzialności” oraz dla sprzedawców nieautoryzowanych. Do tej pory było tak, że dla takiego klienta trzeba było dokonać rejestracji pojazdu w jego starostwie, co powodowało komplikacje, ponieważ wniosek trzeba było wysyłać pocztą lub kurierem, a potem w jakiś sposób odebrać pozwolenie czasowe  i tablice. Nie było przy tym możliwe przekazanie klientowi profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zielono-białych tablic dealerskich, ponieważ ich przekazywanie jest zabronione.

 

Obecnie dealer jako pełnomocnik klienta lub klient osobiście mogą zarejestrować auto czasowo w starostwie właściwym dla dealera, a dealer może wydać klientowi auto  z miękkim dowodem i czerwono-białymi tablicami i klient może wyjechać nim z salonu na kołach. Po 30 dniach klient dokona rejestracji u siebie. Dodajmy przy tym, że od 4 grudnia 2020 roku nie jest on zobowiązany zwracać pozwolenia czasowego, będzie musiał jedynie zwrócić czerwono-białe tablice czasowe.

 

Drugą wspomnianą zmianą choć mniej istotną dla sprzedawców samochodów jest to, że rejestracji pojazdu może teraz dokonać także starosta właściwy z uwagi na miejsce czasowego zamieszkania właściciela (nowe brzmienie art. 74 ust. 1 PRD).