W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2020 art. 140mb Prawa o ruchu drogowym przewidującym kary od 200 do 1000 złotych za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenie w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju Związek Powiatów Polskich wydał opinię prawną, z której wynika że obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W ocenie autorów opinii stan taki wyłącza w pewnym zakresie karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną. W praktyce wyłączenie karania sprowadza się do ograniczenia ilości interesantów w urzędach, a więc w przypadku gdy dokonanie czynności jest możliwe za pomocą internetu, to podmiot powinien odpowiadać na zasadach ogólnych.

 

Opinia prawna została przez Związek Powiatów Polskich przesłana do starostów.

 

Opinię prawną można pobrać w tym miejscu..