Kilka tygodni temu pisaliśmy o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która będzie umożliwiać dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano właśnie projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (numer z wykazu: 122.2.19).

 

Projektowane rozporządzenie będzie wydane na podstawie art. 28zga ust. 5 ustawy, zgodnie z którym minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia, biorąc pod uwagę sytuacje finansową Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz rozwój rynku pojazdów elektrycznych.

 

14 lutego 2019 Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Rozporządzenie od początku budziło zastrzeżenia dealerów oraz importerów/producentów samochodów, ponieważ przewidywało ono możliwość wsparcia jedynie dla przedsiębiorców, a dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej już nie. Dodatkowo wsparcie dla przedsiębiorców musiałoby być poprzedzone dosyć skomplikowanym postępowaniem prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wygląda więc na to, że rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i oto mamy projekt rozporządzenia przewidującego dopłaty dla “fizycznych”.

 

Wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie w trybie ciągłym poprzez rozpatrywanie wniosków osób fizycznych do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej dla tego działania na dany rok. Oznacza to, że wsparcie udzielane będzie bez konkursu, co zdecydowanie ułatwi dostępność pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem dla wielu obywateli Polski.

 

Rozporządzenie będzie przewidywać wsparcie do zakupu nowego pojazdu kategorii M1, o której mowa w załączniku nr 2 § do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną.

 

Najpierw wniosek

 

Wsparcie będzie udzielane na wniosek kierowany do zarządzającego FNT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozporządzenie nie przewiduje wzoru formularza wniosku, wymieniając jedynie jego niezbędne elementy. Ma on zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy;

3) adres do korespondencji wskazany przez wnioskodawcę;

5) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

6) numer PESEL wnioskodawcy, o ile taki posiada;

7) dane rachunku bankowego do wypłaty wsparcia;

8) kwotę wnioskowanego wsparcia;

9) markę, numer rejestracyjny oraz numer VIN zakupionego pojazdu;

10) proponowaną przez wnioskodawcę formę zabezpieczenia zwrotu wsparcia (o której mowa w § 7 ust. 2 projektu rozporządzenia);

11) podpis wnioskodawcy.

 

Wniosek o wsparcie składać się będzie w formie papierowej albo elektronicznej.

 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem do wniosku o wsparcie załączać się będzie:

1) kopię faktury zakupu pojazdu wystawioną na wnioskodawcę;

2) kopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;

3) kopię polisy ubezpieczenia (o której mowa w 12 ust. 1 pkt 3 projektu rozporządzenia).

 

W przypadku gdy wniosek nie będzie spełniać któregokolwiek z warunków naboru, zarządzający FNT będzie wzywał wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni roboczych od dnia odbioru powiadomienia z pouczeniem, że brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie, skutkować będzie pozostawieniem wniosku o wsparcie bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o wsparcie ma być rozpatrzony w terminie 14 dni (pod warunkiem złożenia go kompletnego). Podstawą do udzielenia wsparcia będzie umowa zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a beneficjentem.

 

Zabezpieczenie

 

Warunkiem wypłaty wsparcia będzie skuteczne ustanowienie przez osobę fizyczną zabezpieczenia zwrotu wsparcia wraz z należnymi odsetkami i zaakceptowanie przez Zarządzającego dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń.

Formą zabezpieczenia zwrotu wsparcia ma być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

Limity

 

Maksymalna wysokość  wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w jednym naborze wynosić będzie:

  • w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 37 500 zł;
  • w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w  zainstalowanych w  nim ogniwach paliwowych napędzanego wodorem – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 90 000 zł.

 

Wsparcie na zakup pojazdu, pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną będzie mogło być udzielone jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie będzie przekraczać 125 000 zł. Natomiast wsparcie na zakup pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru będzie mogło być udzielone jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie będzie przekraczać 300 000 zł.

 

Zobowiązania beneficjenta

 

W §10 projektu rozporządzenia określono warunek, iż nie można ubiegać się o wsparcie zakupu pojazdu w przypadku gdyby wsparcie na ten pojazd zostało już udzielone innemu podmiotowi ze środków Funduszu.

 

Z kolei w §11 projektu określono zasady trwałości dla pojazdów, których zakup został wspartych środkami FNT. Na beneficjentów nałożono obowiązek niezbywania zakupionych pojazdów przez 1 rok od dnia ich zakupu. W celu wykluczenia możliwości wywozu pojazdów objętych wsparciem udzielenie wsparcia jest uwarunkowane rejestracją pojazdu na terenie Polski. Z uwagi na fakt, że zakupione pojazdy będą wspierane środkami publicznymi na beneficjentów nałożono obowiązek ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży. Z uwagi na cel ustanowienia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, tj. zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska wprowadzony został warunek, że pojazd objęty wsparciem w okresie trwałości powinien być dopuszczony do ruchu. Ma to na celu uniknięcia sytuacji kiedy pojazd w wyniku uszkodzenia nie mógłby być użytkowany a beneficjent nie podejmowałby działań w zakresie naprawy pojazdu. W przypadku jeśli którekolwiek z warunków trwałości zostałby naruszony beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty wsparcia wraz z odsetkami (liczonymi jak dla zaległości podatkowych). Obowiązek zwrotu wsparcia z powodu naruszenia warunku dopuszczenia do ruchu w okresie trwałości ma być wyłączony w przypadku jeśli naruszenie warunków trwałości jest spowodowane działaniem siły wyższej lub osoby trzeciej, za którą beneficjent nie ponosi odpowiedzialności.

 

Kilka słów komentarza od nas

 

W projekcie rozporządzenia można znaleźć kilka problematycznych kwestii, które powinny zostać zmienione.

Po pierwsze zastrzeżenia należy mieć do określonego w §9 ust. 2 limitu cenowego, dla którego będzie mogło być udzielone wsparcie. W chwili obecnej za kwotę nie przekraczającą 125 000 zł (jak należy rozumieć – brutto) samochodów elektrycznych oferowanych na polskim rynku jest dosłownie kilka modeli. Powodować to będzie, że dopłaty będą mieć po prostu bardzo ograniczony zakres.

Po drugie, sam model udzielania wsparcia może być problematyczny, z uwagi na fakt, że do wniosku będzie konieczne załączenie umowy sprzedaży oraz faktury zakupu. Powodować to będzie, że klient będzie musiał po prostu kupić wcześniej auto za gotówkę i dopiero potem starać się o zwrot części kosztów w formie wsparcia. Niestety nie będzie możliwe zawieranie przez dealerów z klientami umów warunkowych, na podstawie których nastąpi wprawdzie sprzedaż auta, ale przeniesienie jego posiadania (wydanie) następować będzie dopiero po otrzymaniu wsparcia i zapłacie całości ceny, ponieważ do wniosku trzeba będzie załączyć fakturę sprzedaży samochodu wystawioną na wnioskodawcę.

Kolejna problematyczna rzecz, to że pojazd w rozumieniu rozporządzenia, mimo że będze miał być fabrycznie nowy, to będzie musiał być już zarejestrowany, co należy traktować jako zupełnie zbędne.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Obecnie jest ono na etapie konsultacji społecznych, które zostały przewidziane do 22 lipca 2019.