Pod koniec września został opublikowany projekt nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego, w którym w par. 13 znajdziemy szczegóły dotyczące kolejnej rewolucyjnej zmiany w polskim prawie – obowiązku spisywania stanu licznika przy kontroli drogowej. Obowiązek ten wchodzi w życie 1 stycznia 2020.

 

Rozporządzenie wydawane jest w związku z treścią art. 129 ust. 2 pkt 4a Prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policja będzie dokonywać w czasie kontroli odczytu wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza pojazdu holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego wraz z jednostką miary. Zgodnie z art. 129l ust. 2 PRD, kierujący pojazdem będzie zobowiązany umożliwić uprawnionemu organowi kontroli dokonanie czynności odczytu w zakresie pojazdu kierowanego, holowanego lub przewożonego. Na podstawie art. 80b ust. 1 pkt 22 PRD stan przebiegu będzie ujawniany w CEP. Odstępstwem od obowiązku odczytu będą mogły być jedynie działania akcyjne, nastawione na skontrolowanie jak największej liczby kierowców w zakresie trzeźwości.

 

Opisany powyżej fragment rozporządzenia brzmi:

§ 13.

1 Kontrolujący dokonuje odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli, także wówczas gdy nie poddaje tego pojazdu badaniu technicznemu.

2. Przepisu ust. 1 można nie stosować w przypadku, o którym mowa w par.5 ust.5 , a także podczas wykonywania kontroli drogowej w toku równoczesnego wykonywania przez kontrolującego zadań określonych w innych ustawach, w szczególności kontroli granicznej lub celnej.

3. Kontrolujący może dokonać odczytu stanu drogomierza pojazdu holowanego lub przewożonego, jeżeli istnieje taka możliwość i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osobistego.

4. Dokonując odczytu wskazań odczytu drogomierza pojazdu niezarejestrowanego, dokonuje się również ustalenia numeru VIN lub numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu oraz danych technicznych o pojeździe określonych w przepisach wydanych na podst. Art. 80b ust. 2 ustawy. Przepisu nie stosuje się do pojazdu niezarejestrowanego, przewożonego jedynie tranzytem przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Odczytane wskazania drogomierza oraz dane o których mowa w ust. 4 kontrolujący przekazuje niezwłocznie do centralnej ewidencji pojazdów.

 

Jak więc widać z cytowanego przepisu spisanie stanu wskazania drogomierza będzie co do zasady obligatoryjne. Co w przypadku pomyłki policjanta? O tym napiszemy w oddzielnym artykule.

 

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.