Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów, która spowoduje, że od drugiego kwartału roku 2020 stan licznika pojazdu sprawdzany podczas drogowych kontroli policyjnych będzie widoczny w ogólnodostępnej, darmowej bazie internetowej: HistoriaPojazdu.gov.pl. Będzie to kolejny krok w kierunku skutecznego zwalczania na polskim rynku zjawiska fałszowania wskazań liczników w pojazdach.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią art. 129 ust. 2 pkt 4a Prawa o ruchu drogowym, Policja będzie dokonywać w czasie kontroli drogowej odczytu wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza pojazdu holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego. Zgodnie z art. 129l ust. 2 PRD, kierujący pojazdem będzie zobowiązany umożliwić uprawnionemu organowi kontroli dokonanie czynności odczytu w zakresie pojazdu kierowanego, holowanego lub przewożonego. Na podstawie art. 80b ust. 1 pkt 22 PRD stan przebiegu będzie ujawniany w CEP.

 

Wpisy dokonane w pierwszych miesiącach 2020 będą więc tylko archiwizowane w bazie CEPiK. Będą one tam dostępne na zasadach ogólnych, a więc w stopniu raczej ograniczonym. W II kwartale 2020 Ministerstwo Cyfryzacji planuje zmianę rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2085) . Zgodnie z tą zmianą, dane o przebiegach “z drogi” mają być dostępne dla każdego i mają się znajdować w serwisie HistoriaPojazdu.gov.pl. Tak wynika z pisma Ministerstwa Cyfryzacji.

 

To dobre rozwiązanie, zwłaszcza z tego względu, że sprawdzanie przez obywatela czy policjant dobrze wpisał przebieg do CEPiK będzie istotne z punktu widzenia ewentualnych błędów i sposobu zaskarżenia tego, o czym piszemy w tym miejscu.