Od 1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej (art. 86a i następne), która implementuje do polskiego porządku prawnego unijną Dyrektywę 2018/822 w zakresie raportowania „schematów podatkowych”. Przez taki schemat podatkowy rozumiane są stosowane przez podatnika rozwiązania (uzgodnienia), w których korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podatnik spodziewa się osiągnąć. Krótko mówiąc, podatnik będzie musiał opisywać model stosowanej optymalizacji podatkowej. Doradcy podatkowi będącej członkiem naszego stowarzyszenia kancelarii Martini i Wspólnicy przygotowali na ten temat specjalną prezentację, adresowaną do dealerów samochodów, z którą można zapoznać się w tym miejscu.

Celem wprowadzanej regulacji jest wprowadzenie nowych obowiązków:

 1. raportowania schematów podatkowych,
 2. przygotowania i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Obowiązek stworzenia i stosowania Procedury dotyczy:

 1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących promotorami, zatrudniających „promotorów” lub faktycznie wypłacających im wynagrodzenie oraz
 2. jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy 8 000 000 zł.

Za zatrudnienie „promotorów” może zostać także uznana:

 1. współpraca z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, radcami prawnymi czy prawnikami,
 2. zatrudnienie pracowników banku, firmy ubezpieczeniowej lub innej instytucji doradzających klientom,
 3. doradzanie przez spółkę z grupy innym podmiotom (np. spółkom celowym),
 4. działanie dyrektora finansowego w ramach wykonywanych przez niego czynności.

Przykładowymi działaniami w branży motoryzacyjnej, które mogą zostać uznane za potencjalne schematy podatkowe są np.:

 1. podpisywanie umów leasingu, których przedmiotem jest samochód o wartości przekraczającej 150000 zł przed 1 stycznia 2019 r., a następnie jego wydanie po wejściu w życie nowych przepisów
 2. zoptymalizowane podatkowo akcje marketingowe
 3. optymalizacja w zakresie podatku akcyzowego

Ministerstwo Finansów pracuje nad objaśnieniami dotyczącymi obowiązku raportowania, jednakże na chwilę obecną pojęcie schematu podatkowego, może obejmować każdorazowe odstąpienie od podstawowych zasad opodatkowania. Potwierdzeniem tej tezy może stanowić fakt obowiązku raportowania m.in.:

 1. ulgi badawczo rozwojowej,
 2. działalności w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, a więc sytuacji, o której organy skarbowe i tak posiadają wiedzę

Wygląda wiec na to, że zdecydowana większość firm dealerskich będzie objęta nowymi obowiązkami. Jeśli przyjmiemy takie założenie, to firmy te powinny jak najszybciej wykonać następujące czynności:

 1. Identyfikacja schematów podatkowych występujących w firmie
 2. Wyznaczenie i przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za raportowanie schematów do US
 3. Przygotowanie procedury wewnętrznej
 4. Realizacja procedury