Zgodnie z art. 109a ustawy o podatku akcyzowym, samochody osobowe stanowiące pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy, zwolnione są z podatku akcyzowego. Zgodnie z tym przepisem, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest jednak wydać na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy a warunkiem jego wydania jest, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym wodorem. Okazuje się że organy nie radzą sobie z terminowym wydawaniem zaświadczeń, co powoduje opóźnienia w sprzedaży i rejestracji takich pojazdów.

 

Takie zaświadczenie jest obecnie niezbędne do zarejestrowania pojazdu, ponieważ zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6a, rejestracji dokonuje się między innymi na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

 

Z informacji od dealerów i importerów wynika, że czas oczekiwania na zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy cieszących się coraz większym zainteresowaniem samochodów elektrycznych jest bardzo długi, a niejednokrotnie po złożeniu wniosku organy wydają postanowienie o przedłużeniu terminu na wydanie zaświadczenia.

 

Należy zauważyć, że wymóg przedstawiania zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodów o alternatywnym napędzie jest zupełnie niepotrzebny i stanowi barierę administracyjną. Ustawa o podatku akcyzowym wprost zwalnia z tej daniny publicznej pojazdy elektryczne i napędzane wodorem. Do stwierdzenia tego faktu niepotrzebne jest żadne zaświadczenie, ponieważ przy procesie rejestracji, na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym składany jest dokument świadectwa zgodności którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 163, str. 1). Z dokumentu takiego (przykłady takich dokumentów składamy w załączeniu) jasno wynika jaki napęd posiada rejestrowany pojazd, a tym samym to, czy podlega on zwolnieniu z mocy ustawy, może zostać łatwo zweryfikowane przez starostę na etapie rejestracji.

 

Sytuacja stała się przedmiotem interwencji ze strony organizacji branżowych. Według naszych informacji do Ministra Finansów zwrócił się Związek Dealerów Samochodów, który zaapelował o zmianę przepisów poprzez:

  • zmianę art. 109a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (U. z 2020 r. poz. 722) poprzez nadanie ust. 2 ww. przepisu następującego brzmienia: „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy” oraz usunięcie ust. 3-9,
  • zmianę art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
    z 2020 r. poz. 110) poprzez dodanie do przepisu ust. 1a w następującym brzmieniu: „Obowiązek przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy nie dotyczy rejestracji samochodów osobowych stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317, 1356 i 2348) i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy”.

 

O stanowisku ministerstwa będziemy informować.