Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów (numer z wykazu RCL: 962) wprowadzającego nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Jak wskazuje MF celem nowego formularza jest wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych.

 

Zmiany są podyktowane przede wszystkim koniecznością wyeliminowania procederu zaniżania wartości sprowadzanego samochodu osobowego wskutek podawania w deklaracji nieprawdziwego roku jego produkcji oraz możliwości zarejestrowania w takiej sytuacji samochodu na podstawie uzyskanego z portalu PUESC dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, który aktualnie nie zawiera informacji o roku produkcji samochodu osobowego.

 

Aby możliwe było efektywne wyeliminowanie nieprawidłowości, poprzez właściwe skorelowanie danych zawartych w dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy z danymi zawartymi w deklaracji akcyzowej, konieczna stała się również zmiana wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U/S), poprzez wprowadzenie pola 7a, wskazującego następujące statusy podatnika:

 

 • współwłaściciel – tak by w przypadku nabycia pojazdu przez więcej niż jedną osobę istniała pewność, iż złożona deklaracja AKC-U/S opiewa na pełną kwotę akcyzy, a nie np. dotyczy tylko części przypadającej na jednego ze współwłaścicieli. W tym przypadku, osoba składająca deklarację uproszczoną wypełni dodatkowe pola pozwalające na identyfikację pozostałych współwłaścicieli;
 • podmiot, o którym mowa w art. 109 ust. 3a, tj. podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z nimi długoterminowe umowy;
 • inny – m.in. osoby fizyczne będące jedynym właścicielem pojazdu.

W przypadku wybrania statusu „współwłaściciel”, osoba składająca deklarację uproszczoną wskaże także dane pozwalające na identyfikację pozostałych współwłaścicieli tj. w dodanej części B.3 wskaże odpowiednio jego/ich nazwę pełną/nazwisko, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

W przypadku zakreślenia pola współwłaściciel, w deklaracji wykazywane będą jedynie te samochody, które obejmuje współwłasność. W ramach jednej deklaracji możliwe będzie wskazanie tylko jednego statusu podatnika, który będzie odnosił się do wszystkich zadeklarowanych w niej pojazdów.

 

Dodatkowo, w części D „Obliczenie wysokości podatku akcyzowego od samochodów osobowych” dodano:

 

 • pole „rodzaj nadwozia” jako kolejny parametr mający wpływ na weryfikację wartości pojazdu;
 • pole zawierające informację o dowodzie własności pojazdu – w przypadku nabycia pojazdu na fakturę w deklaracji wykazywany będzie jej numer, co pozwoli na automatyczną weryfikację kwot zadeklarowanych w AKC-U/S oraz JPK_VAT przez podatników, którzy zakupili pojazdy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • pole „tytuł zwolnienia” gdzie w przypadku samochodów osobowych zwolnionych będzie możliwość wyboru tytułu zwolnienia z następującego katalogu:
  • mienie przesiedlenia,
  • samochód elektryczny lub napędzany wodorem,
  • samochód specjalistyczny,
  • samochód hybrydowy,
  • pozostałe (dla samochodów osobowych zwolnionych z innego tytułu).

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 z uwagi na konieczność dokonania kompleksowych zmian w systemie ZEFIR 2, m.in. w zakresie danych przesyłanych pomiędzy komponentami służącymi do rejestrowania dokumentów oraz ich księgowania i odprowadzania należności.

 

Projekt nowej deklaracji znajduje się w tym miejscu.