Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD35). Jest to kontynuacja projektu ustawy procedowanego podczas poprzedniej kadencji Sejmu (pod numerem UD 557).

 

Projekt zakłada dwa nowe przedmioty opodatkowania akcyzą:

  1. dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy;
  2. nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

Głównym celem projektowanych regulacji jest przeciwdziałanie unikaniu płacenia podatku akcyzowego od sprowadzanych samochodów. Pojazdy ciężarowe i specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t podlegają zwolnieniu z akcyzy. Importerzy rejestrują sprowadzane pojazdy jako ciężarowe, a następnie dokonują zmian konstrukcyjnych w celu przerobienia auta na osobowe. Jak szacuje Ministerstwo Finansów, z tego tytułu budżet państwa traci około 33 mln zł rocznie.

 

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnik, który będzie chciał zarejestrować samochód ciężarowy lub specjalny do 3,5 t będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Jeżeli dokona zmian konstrukcyjnych w celu przerobienia auta na osobowe, nie tylko będzie obowiązany zawiadomić o tym fakcie starostę (w ciągu 30 dni), ale także zapłacić akcyzę.

 

Ponadto wiążąca informacja akcyzowa (WIA) ma wiązać nie tylko organy podatkowe, ale również podmiot, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym stała się ostateczna. Pojawi się także możliwość zmiany WIA – z urzędu lub na wniosek, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że nie jest ona zgodna z prawem w wyniku np. zmiany przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN). WIA byłaby ważna 5 lat od jej wydania (poprzednia wersja projektu przewidywała 3 lata). Organ podatkowy na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana będzie mógł w drodze decyzji przedłużyć okres jej ważności WIA na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat.

 

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że nowe przepisy mogą wejść w życie już we wrześniu bieżącego roku, co jest mało prawdopodobne z uwagi na fakt, że projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu. Obecnie jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów.