27 sierpnia 2020 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Jest to jedna z obszerniejszych nowelizacji PRD w ostatnich latach, która spełnia wiele postulatów zarówno przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, organów samorządowych, jak i zwykłych kierowców i właścicieli pojazdów.

 

Oto najważniejsze zmiany wprowadzane w ustawie (w nawiasie termin wejścia w życie):

 1. rejestracja pojazdu poprzez salon sprzedaży pojazdów samochodowych (vacatio legis 9 miesięcy od ogłoszenia) – instytucję opisywaliśmy w tym miejscu,
 2. możliwość zachowania numeru i tablicy rejestracyjnej przy „przerejestrowaniu” (po komunikacie Ministra Cyfryzacji),
 3. likwidacja instytucji karty pojazdu i nalepki kontrolnej (vacatio legis 24 miesiące od ogłoszenia),
 4. przekazywanie do CEP i gromadzenie tam danych o przekroczeniach terminów na pierwszą rejestrację pojazdu używanego (art. 71 ust. 7 PRD) i zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego (art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD) (po komunikacie Ministra Cyfryzacji),
 5. czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu (po komunikacie Ministra Cyfryzacji),
 6. wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (vacatio legis 9 miesięcy od ogłoszenia),
 7. wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu, pod warunkiem złożenia oświadczenia przez właściciela pojazdu składającego wniosek o czasową rejestrację pojazdu (vacatio legis 3 miesiące od ogłoszenia),
 8. zniesienie obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu (vacatio legis 3 miesiące od ogłoszenia),
 9. zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy (po komunikacie Ministra Cyfryzacji),
 10. brak konieczności przedkładania dowodu własności przy “przerejestrowaniu” pojazdu dokonywanym na wniosek właściciela tego pojazdu w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania/siedziby (vacatio legis 3 miesiące od ogłoszenia),
 11. nadanie raportowi generowanemu z centralnej ewidencji pojazdów, z usługi „Mój Pojazd”, mocy dokumentu potwierdzającego dane zgromadzone w ewidencji,
 12. wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez organ rejestrujący właściwy również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania (vacatio legis 3 miesiące od ogłoszenia),
 13. możliwość uzyskania dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (vacatio legis 3 miesiące od ogłoszenia),
 14. uproszczenie przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji poprzez wyrejestrowanie pojazdu z urzędu w powiązaniu z systemem teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów (po komunikacie Ministra Cyfryzacji).

 

Z treścią ustawy można się zapoznać w tym miejscu.

 

Poszczególne instytucje z nowej ustawy będziemy opisywać na bieżąco.