Tzw. Tarcza Antykryzysowa, a dokładnie ustawa z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) to pakiet zmian w ustawach, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Art. 28 Tarczy Antykryzysowej dodał do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 667) art. 68a, wprowadzający możliwość odroczenia terminu wykonania badań technicznych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu o maksymalnie 6 miesięcy.

 

W tym celu należy złożyć stosowny wniosek. Co istotne, przepis nie ogranicza podmiotów mogących z nim wystąpić do szpitali eksploatujących urządzenia do walki z pandemią. To ważna wiadomość np. dla serwisów samochodowych, gdzie badaniom podlegają między innymi wyciągarki do pojazdów i dźwignice czy urządzenia ciśnieniowe oraz inne o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r.  w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468).

 

Zgodnie z art. 68a wspomnianej ustawy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego organ właściwej jednostki dozoru technicznego może w 2020 r., odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że:

  • eksploatujący złoży stosowny wniosek,
  • eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego,
  • jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Gotowy do wypełnienia wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Dozoru Technicznego: https://www.udt.gov.pl/formularze.  Wniosek można złożyć bezpłatnie i bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem portalu eUDT: https://www.eudt.gov.pl  (potrzebny będzie profil zaufany lub podpis elektroniczny) lub tradycyjnie przesłać pocztą. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację na warunkach określonych powyżej następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Oddziału UDT.