15 kwietnia opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe rozporządzenie doprecyzowuje zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa.

 

Po pierwsze, obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

 

Po drugie, zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe we wszystkich miejscach ogólnodostępnych. Rozporządzenie egzemplifikuje te miejsca ogólnodostępne wskazując, że zasłanianie jest obowiązkowe:

 1. na drogach i placach,
 2. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 3. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 4. na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia

Oznacza to, że w zakresie w jakim powyższe przestrzenie i obiekty nie są ogólnodostępne to istnieje w nich obowiązek noszenia maski. A contrario, w częściach nie-ogólnodostępnych, na przykład biurowych czy magazynowych nie ma obowiązku zasłaniania twarzy.

 

Obowiązku zasłaniania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
 2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w powyższych pkt 2 i 3, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Co powyższe uregulowania oznaczają dla branży dealerskiej?

 

Jak wspomniano wyżej, obowiązek noszenia maski istnieje w ogólnodostępnych częściach dealerstwa. Obowiązek istnieje zarówno wewnątrz budynków (obiekty) jak i na zewnątrz (ponieważ na zewnątrz traktujemy to jako zakład pracy). Obowiązek nie dotyczy osób wykonujących tam czynności służbowe i zawodowe, poza tymi które obsługują klientów. Handlowcy, doradcy, pracownicy recepcji muszą więc nosić maski (w częściach ogólnodostępnych). Masek nie muszą nosić pracownicy niemający bezpośredniej styczności z klientami i ich nieobsługujący – sprzątaczki, mechanicy, pracownicy administracyjni, kadra zarządzająca. Obowiązek noszenia masek w częściach ogólnodostępnych w 100% dotyczy klientów.

Podczas jazdy demonstracyjnej pracownik dealerstwa oraz klienci muszą być w maskach.

 

Co powyższe uregulowania oznaczają dla serwisów i SKP?

 

W przypadku serwisów zasady są podobne. Maski muszą nosić przebywający w części ogólnodostępnej doradcy i inne osoby mające bezpośredni styk z obsługą klienta. Nie muszą ich nosić mechanicy i inne osoby bez styku z klientem, nawet jeżeli znajdują się w części ogólnodostępnej. Maski muszą posiadać wszyscy klienci w częściach ogólnodostępnych. W małych zakładach, gdzie mechanik ma również styczność z klientem, w części ogólnodostępnej musi on założyć maskę. To samo dotyczy diagnostów, którzy samodzielnie przyjmują auta do badania, dokonują wpisu w dowodzie rejestracyjnym i wydania zaświadczenia.

 

Transport drogowy i podróże samochodem

 

Jak wskazaliśmy, obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy pojazdów transportu publicznego. W odniesieniu do kierowcy takiego pojazdu znajduje zastosowanie powyższy wyjątek.

Obowiązek noszenia maski dotyczy poza tym wszystkich pojazdów samochodowych, także prywatnych. Nie ma też znaczenia ilość miejsc w takim pojeździe.

Powyższe uregulowania oznaczają, że obowiązek zasłaniania dotyczy wszystkich przebywających w taksówkach czy w samochodach przewozu osób. Dotyczy on także wszystkich w pojazdach firmowych służących do transportu pracowników, niezależnie od ilości miejsc. Obowiązku noszenia maski nie ma jeżeli jedziemy sami. Obowiązku noszenia maski nie mają dzieci do lat 4. Jeżeli w pojeździe przebywa tylko osoba z dzieckiem do lat 4, to nie mają one obowiązku zakładania masek. Oczywiście jeżeli w pojeździe przebywają też inne osoby, to wtedy wszyscy poza dzieckiem muszą mieć maski.

Pamiętajmy też, że zgodnie z rozporządzeniem osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości, czyli także przez Policję na drodze.

 

Kto ma obowiązek zapewnienia zakryć twarzy?

 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów regulujących na kim spoczywa obowiązek zapewnienia masek w obiektach handlowych, urzędach czy zakładach pracy. Sytuację pracowników i pracodawców należy rozpatrywać z perspektywy art. 207 Kodeksu pracy w związku z 237(6) Kp, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy poprzez m.in dostarczenie nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej. Należy rozważyć, czy w obecnej sytuacji, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy, konieczne jest zapewnienie nie tylko płynów do dezynfekcji i rękawiczek (ten obowiązek akurat wynika z rozporządzenia), ale także maseczek wszędzie tam, gdzie jest to konieczne z uwagi na ryzyko zarażenia się wirusem.