W Dzienniku Ustaw z dnia 2 maja 2020 r. pod pozycją 792 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Doprowadziło ono do dalszego “poluzowania” działalności dealerów samochodów i serwisów.

 

Nowe rozporządzenie znosi od 4 maja tzw. „godziny dla seniora”. Oznacza to, że w godzinach otwarcia salonu i serwisu mogą w nim przebywać wszyscy klienci, bez względu na wiek.

 

Nowe rozporządzenie zezwala także na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na wyspach handlowych w galeriach, pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków:

 • lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i  nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych
 • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa
 • przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba
 • wyspa handlowa zapewnia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk

Pozostałe ograniczenia w  funkcjonowaniu dealerów i serwisów pozostają bez zmian.

 

Nadal obowiązuje ilościowe ograniczenie dostępu: W salonach i serwisach może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni , na której odbywa się handel i świadczone usługi.

Rozporządzenie nadal zakazuje organizacji wszelkich zgromadzeń z wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Nadal obowiązują obowiązki sanitarne dla salonów/serwisów:

 • placówki handlowe /usługowe są obowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
 • placówki handlowe/usługowe są obowiązane dokonać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego

Nadal obowiązują dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących
 • za zapewnienie rękawiczek i środków dezynfekcji odpowiada pracodawca

Nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa we wszystkich miejscach ogólnodostępnych w tym m.in.:

 1. na drogach i placach
 2. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej (…) ; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
 3. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)

Oznacza to, że w zakresie w jakim powyższe przestrzenie i obiekty są ogólnodostępne istnieje w nich obowiązek zakrywania ust i nosa. Natomiast  w częściach nie będących ogólnodostępnymi, na przykład w częściach biurowych czy magazynowych nie ma obowiązku zasłaniania twarzy.

 

Obowiązki powyższe nie dotyczą m.in. osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), (…), z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów

 

Wszystkie powyższe obostrzenia obowiązują do odwołania.