Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego (UC125). Przewiduje on likwidację instytucji Rzecznika Finansowego i przeniesienie obowiązków tego organu na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Rzecznik Finansowy jest organem powołanym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jego zadaniem jest wspieranie klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Działa on w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowań sądowych. Instytucja Rzecznika Finansowego i jego działalność jest bardzo pozytywnie oceniana przez branżę serwisów samochodowych, gdzie działalność RF przez kilka lat jego funkcjonowania doprowadziła do rozstrzygnięcia na korzyść warsztatów i ich klientów wielu spraw związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych.

 

Jak tłumaczą w uzasadnieniu projektu jego autorzy, obecnie konieczne jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu ochrony konsumenta rynku finansowego, do czego przyczyni się konsolidacja wykorzystywanych w tym celu narzędzi, w jednym, sprawnie działającym organie o szerokim zakresie właściwości. Ponadto połączenie w ramach jednego organu zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym  miałoby pozwolić na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie zwiększenie jej skuteczności.

 

Uważamy, że z punktu widzenia branży serwisów samochodowych absolutnie nie jest zasadne łączenie tych dwóch instytucji, które choć obecnie pewne narzędzia mają powielane to są wyspecjalizowane w odrębnych dziedzinach, a ewentualne połączenie wprost wpłynęło by na kadry i mechanizmy, które o zasadności istnienia Rzecznika Finansowego przesądzają. Warto mieć na względzie również fakt, iż jak wynika z oficjalnych informacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz instytutów zajmujących się wymiarem sprawiedliwości, na przestrzeni ostatnich lat zanotowano lawinową dynamikę wzrostu spraw (kilkadziesiąt procent), które w ogromnej większości wskazują na korzyść poszkodowanych, a więc na nadużycia ze strony podmiotów rynku finansowego. Mówi się, że sprawy przeciwko ubezpieczycielom w związku z likwidacją szkód komunikacyjnych są obecnie najliczniejszą grupą spraw w polskich sądach. To samo w sobie przesądza o konieczności istnienia oddzielnego organu, wyspecjalizowanego w ochronie konsumentów w tym zakresie.

 

O pracach nad projektem będziemy informować na bieżąco.