Twoim niezastąpionym partnerem w świecie zakładów sportowych i kasyn online w Polsce jest bukmacher Mostbet. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla najbardziej wymagających graczy, którzy znajdą wysokie kursy, różne bonusy, darmowe zakłady i darmowe spiny, a także prostą rejestrację i szybkie wypłaty. Nasza wygodna aplikacja mobilna od Mostbet pomoże Ci nie przegapić ważnych momentów gry. Wejdź teraz i wygraj!

STATUT CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU
PRZY STOWARZYSZENIU PRAWNIKÓW RYNKU MOTORYZACYJNEGO (SPRM)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centrum Mediacji i Arbitrażu działa przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego w Warszawie (Centrum Mediacji i Arbitrażu).
2. Siedzibą Centrum Mediacji i Arbitrażu jest miasto Warszawa.

 

§ 2 ZADANIA CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU

Do zadań Centrum Mediacji i Arbitrażu należy:

  • a) prowadzenie postępowań mediacyjnych, w szczególności w sprawach o charakterze cywilnym i gospodarczym w zakresie sporów związanych z branżą motoryzacyjną;
  • b) pogłębiania wiedzy na temat mediacji i popularyzacji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów;
  • c) organizowanie warsztatów i konferencji z zakresu mediacji w branży motoryzacyjnej;
  • e) uczestniczenie w akcjach i inicjatywach propagujących mediację.

 

§ 3 WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU

 

1. Organem Centrum Mediacji i Arbitrażu jest Pełnomocnik Centrum, który stoi na czele Centrum Mediacji i Arbitrażu.
2. Pełnomocnik Centrum powoływany jest przez Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, będący czynnym radcą prawnym bądź adwokatem, posiadającym uprawnienia mediatora, który reprezentuje na zewnątrz i kieruje pracami Centrum Mediacji i Arbitrażu.
3. W razie przeszkody w wykonywaniu funkcji Pełnomocnika Centrum Mediacji i Arbitrażu, pracami Centrum kieruje Prezes SPRM do czasu ustania przeszkody.
4. Obsługę administracyjną i biurową Centrum Mediacji i Arbitrażu prowadzi biuro SPRM w Warszawie.
5. Do obowiązków Pełnomocnika Centrum Mediacji i Arbitrażu należy w szczególności:

  • a) wykonywanie uchwał SPRM w Warszawie dotyczących Centrum Mediacji i Arbitrażu;
  • b) sporządzanie projektów wniosków i innych dokumentów stosowanych w postępowaniu przed Centrum Mediacji i Arbitrażu;
  • c) prowadzenie Listy Mediatorów;
  • d) przydzielanie spraw mediatorom;
  • e) prowadzenie lub nadzorowanie terminowej korespondencji między Centrum Mediacji i Arbitrażu a sądem oraz między Centrum Mediacji i Arbitrażu i stronami postępowania mediacyjnego;
  • f) pobieranie opłat związanych z postępowaniami mediacyjnymi prowadzonymi przez Centrum Mediacji i Arbitrażu;
  • g) przechowywanie protokołów i innej dokumentacji związanej z postępowaniami prowadzonymi przez mediatorów Centrum Mediacji i Arbitrażu;
  • j) odmawianie przyjęcia wniosków o przeprowadzenie mediacji.

6. Przebieg i zasady postępowania mediacyjnego przed Centrum Mediacji i Arbitrażu określa Regulamin uchwalany przez Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego w Warszawie.

 

§ 4 MEDIATORZY

 

1. Centrum Mediacji i Arbitrażu prowadzi Listę Mediatorów.
2.. Wpis na Listę Mediatorów następuje na wniosek osoby zainteresowanej, który zawiera:

  • a) imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
  • b) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • c) opis kariery zawodowej z uwzględnieniem wiedzy i kwalifikacji z zakresu branży motoryzacyjnej wraz z przedłożeniem stosownej dokumentacji potwierdzającej powyższe okoliczności oraz informacje dotyczące ukończonego szkolenia przez mediatora;
  • d) informację o wykonywanym zawodzie, formie wykonywania zawodu oraz ewentualnej przynależności do samorządu zawodowego z podaniem numeru wpisu;
  • e) informację o znajomości języków obcych;
  • f) klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Centrum Mediacji i Arbitrażu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3. Wniosek o wpis na Listę Mediatorów składany jest do Pełnomocnika Centrum Mediacji i Arbitrażu, który opiniuje wniosek w terminie 30 dni. (Wzór wniosku o wpis na Listę Mediatorów stanowi Załącznik nr 1 do Statutu).
4. Skreślenie z Listy Mediatorów następuje:

  • a) na wniosek mediatora;
  • b) w razie utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora (m. in. w związku z zatajeniem okoliczności wyłączających bezstronność mediatora w prowadzonej mediacji);
  • c) w razie powtarzających się zastrzeżeń stron co do pracy mediatora;
  • d) w razie dwukrotnego odmówienia w ciągu roku kalendarzowego prowadzenia mediacji bez uzasadnienia,
  • e) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego, jeżeli istniało ono w chwili wpisu.

5. Decyzje w sprawie wpisu, odmowy wpisu lub skreślenia z Listy Mediatorów podejmuje Pełnomocnik Centrum Mediacji i Arbitrażu oraz Prezes SPRM w Warszawie.
6. Od decyzji podejmowanych w ust. 5 nie przysługuje odwołanie. Powyższe decyzje są decyzjami ostatecznymi.
7. Mediatorem może być osoba fizyczna, która:

  • a) posiada odpowiednie kwalifikacje, w szczególności ukończyła szkolenie dla mediatorów zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi dnia 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, oraz
  • b) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków mediatora, oraz
  • c) posiada wiedzę i doświadczenie w branży motoryzacyjnej.

8. Mediator jest zobowiązany przestrzegać Kodeksu Etyki Mediatorów Polskich przyjętego w dniu 19 maja 2018 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz prowadzić postępowanie mediacyjne zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
9. Za usługi w przedmiocie prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz związanych z tym kosztów i wydatków Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska zs. w Poznaniu wystawia fakturę VAT lub rachunek bezpośrednio na rzecz stron postępowania mediacyjnego zgodnie z obowiązującym kosztami postępowania mediacyjnego określonymi w Regulaminie Postępowania Mediacyjnego w Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Mediatorzy, Centrum Mediacji i Arbitrażu oraz Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego w Warszawie nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie związane z przeprowadzeniem mediacji, za wyjątkiem odpowiedzialności za szkody spowodowane z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 

§ 6 FINANSOWANIE

 

1. Centrum Mediacji i Arbitrażu pobiera za swoje czynności opłaty na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Centrum Mediacji i Arbitrażu może pobierać od stron zaliczki na wydatki związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Statut stanowi załącznik do uchwały nr 3/10/2020 Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2020 roku w sprawie powołania i uchwalenia statutu Centrum Mediacji i Arbitrażu.
2. Zmian w Statucie dokonuje się w drodze uchwały Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego w Warszawie.

 

Załącznik nr 1 do Statutu.

Top