W Dzienniku Ustaw z dnia 6 listopada 2020 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 roku. Zmienia ono w pewnym zakresie zasady działania salonów samochodowych.

 

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła od 7 listopada 2020 roku, zgodnie z §7 ust. 5, zakaz handlu detalicznego oraz prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000m2. W przepisie tym przewidziano pewne wyłączenia spod zakazu. Tak sformułowany przepis oznacza, że salony dealerskie mogą dalej działać. Wynika to z tego, że pomimo dużej powierzchni ogólnej tych obiektów, praktycznie żaden z nich w Polsce nie będzie miał “powierzchni sprzedaży” większej niż 2000m2.

 

Pojęcie „obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2” wywodzi się z ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie wprawdzie nie zostało ono w całości zdefiniowane, ale możemy w ustawie tej znaleźć definicję “powierzchni sprzedaży”. Zgodnie z art. 2 pkt 19 tej ustawy przez “powierzchnię sprzedaży” należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów. Do “powierzchni sprzedaży” nie wlicza się jednak powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji – i co najważniejsze, bo przecież w salonach stanowi to największą część – ekspozycji wystawowej. Dla salonów liczy się więc w praktyce powierzchnię wokół biurek sprzedawców i doradców, w związku z czym nie jest możliwe, żeby zebrała się “powierzchnia sprzedaży” ponad 2000m2.

 

Kolejna kwestia dotyczy tego, czy do powierzchni sprzedaży powinna być wliczana powierzchnia działki na której posadowiony jest salon. W tym zakresie należy odwołać się do innych ustawowych definicji „obiektu”. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Tym samym jeśli chodzi o definicję „obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2” to do powierzchni tej nie wliczamy powierzchni działki, ponieważ „obiektem handlowym” są znajdujące się na niej budynki, budowle i obiekty małej architektury i tylko ich powierzchnię liczymy. Jak nietrudno się domyślić, zasada ta chroni przed zamknięciem komisy samochodowe działające w większości na otwartym powietrzu.

 

Poza powyższym należy jednak mieć na uwadze, że zabroniona jest działalność w  pop-upach i na wyspach handlowych znajdujących się w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, czyli w centrach i galeriach handlowych. Wynika to z tego, że obiekty te liczone jako całość, a z uwagi na swoje gabaryty dochodzi do przekroczenia limitu 2000m2, nawet jeżeli odliczyć wystawy, ciągi komunikacyjne, food courty, czy biura.

 

Nie jest zagrożona działalność serwisów i też niezależnie od powierzchni. Zgodnie z §7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 wyłączone spod zakazów prowadzenie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli, a także działalności usługowej w zakresie naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek, a także myjni samochodowych.

 

Zakazy powyższe obowiązują do dnia 29 listopada 2020 roku.

 

Nowe rozporządzenia zmienia zasady organizacji jazd testowych znosząc obowiązek zakrywania usta i nosa w samochodach. Zgodnie z treścią §27 w ust. 3 pkt 1 znowelizowanego rozporządzenia  obowiązku tego nie stosuje się w przypadku  pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego. Zmiana ta obowiązuje do odwołania.

 

Oczywiście, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, zalecamy bezwzględne używanie przez pracowników dealerów masek zakrywających usta i nos w czasie realizowania jazd próbnych oraz namawianie klientów do takiego postępowania.