W Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2020 r. pod pozycją 697 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zawiera ono nowe uregulowanie w zakresie sposobu przemieszczania się, ilości osób w obiektach handlowych oraz wyłącza możliwość zamknięcia wydziałów komunikacji w starostwach.

 

Wydziały komunikacji otwarte

 

Nowe rozporządzenie w §13 ust. 2 pkt 6 wprowadza regulację, że najpóźniej od dnia 22 kwietnia 2020 do odwołania nie może podlegać ograniczeniu wykonywanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom do których należy m.in.:

 • wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych

Wykonywanie tych zadań może być realizowane przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Oznacza to, że najpóźniej w środę 22 kwietnia wszystkie urzędy komunikacji w Polsce muszą wykonywać działania w zakresie rejestracji pojazdów, tak nowych jak i używanych. Jednak może się to odbywać bez kontaktu z interesantami.

 

Limity osób i godziny seniorów po nowemu

 

Nowe rozporządzenie zmienia także ograniczenia w liczbie i dostępie klientów, mogących przebywać w obiekcie handlowym:

 • Od dnia 20 kwietnia w salonach i serwisach jeżeli powierzchnia handlowa w nich wynosi poniżej 100m2 mogą przebywać 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, a w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel wynosi więcej niż 100m2 to 1 osoba na 15 m2 powierzchni.
 • Nadal w godzinach od 10:00 do 12:00 salony, komisy, serwisy i SKP mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. Z tym, że zasada ta została ograniczona teraz jedynie do dni powszednich – od poniedziałku do piątku.

Pozostałe obowiązki bez zmian

 

Rozporządzenie nadal zakazuje organizacji wszelkich zgromadzeń z wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Nadal obowiązują obowiązki sanitarne dla salonów/serwisów:

 • placówki handlowe /usługowe są obowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
 • placówki handlowe/usługowe są obowiązane dokonać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego

Nadal obowiązują dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
 • za zapewnienie rękawiczek i środków dezynfekcji odpowiada pracodawca

Obowiązek zakrywania twarzy

 

Nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa we wszystkich miejscach ogólnodostępnych w tym m.in.:

 1. na drogach i placach,
 2. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej (…), za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 3. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Oznacza to, że w zakresie w jakim powyższe przestrzenie i obiekty są ogólnodostępne istnieje w nich obowiązek zakrywania ust i nosa. Natomiast w częściach nie będących ogólnodostępnymi, na przykład w częściach biurowych czy magazynowych nie ma obowiązku zasłaniania. Zakrywanie w częściach ogólnodostępnych dotyczy zarówno wnętrza budynków jak i przestrzeni zewnętrznych (parking, plac z samochodami używanymi itp.).

Obowiązki powyższe nie dotyczą m.in. osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w obiektach, z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. Handlowcy, doradcy, pracownicy recepcji, a także mechanicy i diagności mający kontakt z klientem muszą więc zakrywać usta i nos. Wyłączeni są pracownicy nie obsługujący bezpośrednio klientów – pracownicy serwisu, pracownicy administracyjni, kadra zarządzająca, sprzątaczki nawet w przypadku gdy przebywają w miejscach ogólnodostępnych.

Obowiązek zakrywania dotyczy bez wyjątku wszystkich klientów przebywających w częściach ogólnodostępnych.

Obowiązek istnieje także w pojazdach osobowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, z wyjątkiem sytuacji gdy w pojeździe znajduje się jedna osoba. Oznacza to, że w przypadku jazd testowych u dealerów wszyscy muszą mieć założone maski.

 

Zniesiony generalny zakaz przemieszczania się

 

Od dnia 20 kwietnia 2020 generalny zakaz przemieszczania został zniesiony. Pozostały pewne ograniczenia w sposobie przemieszania się. I tak w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą zorze-czeniem opotrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4 ust.1pkt 14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z2019r. poz.2475 i2493 oraz z2020r. poz.400 i462) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

 

Poza więc powyższymi wyjątkami dotyczącymi transportu publicznego oraz pojazdów powyżej 9 miejsc (także prywatnych) przemieszczanie się samochodem nie doznaje ograniczeń.

 

Wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej jest możliwe przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13. roku życia.

 

W dalszym ciągu zakazane jest korzystanie z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.