Mimo sporów na gruncie samego rządu, o których informowały media, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Dotychczasowe zadania Rzecznika Finansowego mają zostać przejęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się efektywność ochrony klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Utworzony zostanie także Fundusz Edukacji Finansowej, którym będzie zarządzał Prezes UOKiK. To bardzo ważna zmiana dla rynku serwisów samochodowych, które funkcjonują w warunkach permanentnego sporu z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 

Rządowy serwis GOV.pl tak “reklamuje” nowe kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • Prezes UOKiK będzie odpowiadał za ochronę klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Chodzi o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot. Podstawową zaletą tego rozwiązania, jak twierdzą autorzy projektu, ma być rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń prawa występujących na rynku finansowym. Ma to pozwolić na lepszy monitoring rynku i przełoży się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zarówno indywidualnych, jaki i zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, które obecnie posiada Prezes UOKiK.
  • Postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić Koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy Prezesie UOKiK.
  • Skuteczna i szybka interwencja Prezesa UOKiK będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu na rynku finansowym i budowania zaufania obywateli do państwa.
  • Połączenie w jednym urzędzie (UOKiK) zadań dotyczących ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli także na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności.

Kolejnym rozwiązaniem będzie powstanie Funduszu Edukacji Finansowej, który będzie państwowym funduszem celowym zarządzanym przez Prezesa UOKiK. Jednocześnie zlikwidowany zostanie Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  Środki funduszu mają być przeznaczane na działania dotyczące edukacji finansowej, kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawania publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspierania projektów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących finansów i rynku finansowego.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednocześnie straci moc ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.