Zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (numer z wykazu RCL: 95.2.18). W projekcie rozporządzenia zostały ustalone nowe stawki wsparcia zakupu pojazdów, a także pojawiła się nowa grupa pojazdów, co do zakupu której można uzyskać wsparcie. Co jednak najważniejsze, w projekcie została określona maksymalna cena nabycia pojazdu kategorii M1 co do którego może być udzielone wsparcie, czego we wcześniejszej wersji nie było.

 

Poprzednio rozporządzenie obejmowało tylko pojazdy samochodowe (w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym są to pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h i nie należą do tej grupy ciągniki rolnicze), zaś nowy projekt umożliwia uzyskanie wsparcia również w zakresie nabycia pojazdów kategorii L, o czym szerzej poniżej.

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną zalicza się cenę nabycia nowego pojazdu oraz koszty podatku od towarów i usług związanych z realizacją projektu, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Zauważyć też należy, że poprzednia wersja projektu nie kategoryzowała pojazdów i określała maksymalną wartość wsparcia zakupu nowych pojazdów bez względu na to czy jest to kategoria M1 czy M2. W poprzednim projekcie określono maksymalną wartość wsparcia nabycia:

 • nowego pojazdu elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem , maksymalnie 36 000 zł za jeden p[ojazd,
 • nowy pojazd elektryczny służący do wykonywania usług komunalnych – 30 % kosztów kwalifikujących do objęcia wsparciem, maksymalnie 150 000 zł za jeden pojazd,
 • Nowy pojazd napędzany gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem , maksymalnie 75 000 zł za jeden pojazd,
 • Nowy pojazd napędzany wodorem – 30 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, maksymalnie 75 000 zł za jeden pojazd.

 

Nowy tekst projektu rozporządzenia zakłada, że wartość wsparcia dla pojazdów kategorii M1 (pojazdy do przewozu osób maksymalnie 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy) będzie wynosić:

 • w przypadku pojazdu elektrycznego 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36 000 zł;
 • w przypadku pojazdu napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 20 000 zł;
 • w przypadku pojazdu napędzanego wodorem – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 100 000 zł.

W zakresie pojazdów kategorii M1 określono maksymalną cenę nabycia pojazdu, co do którego może być udzielone wsparcie. Wsparcie na zakup pojazdów z kategorii M1 nie może być udzielone jeśli cena nabycia takiego pojazdu przekroczy 125 000 zł.

 

Wartość wsparcia pojazdów kategorii M2 (pojazdy do przewozu osób, mające ponad 8 miejsc siedzących oprócz kierowcy i dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 5t) i N1 (pojazdy do przewozu ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) będzie wynosić:

 • w przypadku pojazdu elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 70 000 zł;
 • w przypadku pojazdu napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 30 000 zł;

 

Wartość wsparcia pojazdów N2 (pojazdy do przewozu ładunku o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t):

 • w przypadku pojazdu elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 150 000 zł;
 • w przypadku pojazdu napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 35 000 zł.

 

Wartość wsparcia pojazdów N3 (ciężarówki do przewozu ładunków powyżej 12 t):

 • w przypadku pojazdu elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 200 000 zł;
 • w przypadku pojazdu napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 100 000 zł.

 

W projekcie została również dodana nowa kategoria pojazdów „L”. Do tej grupy zostały zakwalifikowane pojazdy dwukołowe lub trójkołowe oraz niektóre czterokołowce. Zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym do tej grupy zaliczamy: motorowery dwukołowe, motorowery trójkołowe, motocykle dwukołowe bez bocznego wózka oraz z bocznym wózkiem, motocykle trójkołowe, czterokołowce lekkie oraz czterokołowce. Natomiast do tej kategorii nie zalicza się pojazdów, których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h, przeznaczonych do kierowania przez osobę pieszą, ciągników oraz maszyn używanych na cele rolnicze lub podobne oraz rowerów i wózków rowerowych.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów kategorii L ma wynosić 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 5000 zł i dotyczy tylko pojazdów napędzanych energią elektryczną.

 

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie zapewnienie trwałości projektu i użytkowania pojazdu objętego wsparciem zgodnie z przeznaczeniem przez co najmniej 1 roku od dnia jego nabycia (poprzednio był to okres 2 lat) oraz że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez cały okres trwałości projektu w ramach którego zostało przyznane wsparcie.

 

Zgodnie z projektowanym § 55 ust. 2 rozporządzenia, pojazdy oraz jednostki pływające objęte wsparciem nie mogą stanowić przedmiotu sprzedaży lub leasingu.

W poprzednim brzmieniu projekt wyszczególniał obowiązki przedsiębiorcy, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów. Przedsiębiorca ten, miał się zobowiązać do zawarcia w umowie sprzedaży warunku dla klienta detalicznego lub hurtowego, że klient ten zapewni trwałość i użytkowanie pojazdu objętego wsparciem przez 2 lata od dnia zakupu. Ponadto przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów w zakresie wynajmu długoterminowego pojazdów miał się zobowiązać do sprzedaży lub objęcia leasingiem pojazdu objętego wsparciem za kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną rynkową a kwotą wsparcia. W obecnym brzmieniu Rozdziału 10 projektu rozporządzenia zapisy te zostały wykreślone, a dodany wspomniany powyżej zakaz sprzedaży lub leasingu pojazdów objętych wsparciem. Takie uregulowanie z całą pewnością nie wpłynie pozytywnienia na branżę motoryzacyjną, gdzie przedsiębiorcy w dużej części finansują zakup samochodów leasingiem.