Jakiś czas temu pisaliśmy o spotkaniu zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Dagmary Wieczorek – Bartczak odpowiedzialnej w Urzędzie KNF za sektor ubezpieczeń z jego przedstawicielami. Dotyczyło ono planu działań UKNF w latach 2020–2024 w zakresie nadzoru nad tą częścią rynku finansowego. Z treści opublikowanej na stronie internetowej KNF notatki wynikało, że KNF planuje aktywność m.in. na płaszczyźnie kontroli likwidacji szkód komunikacyjnych pod kątem terminowości, obowiązków informacyjnych oraz wypłacanych odszkodowań.

 

O spotkaniu w KNF można przeczytać w tym miejscu.

 

Niepokój branży motoryzacyjnej wzbudziła zapowiedź współpracy Komisji z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie regulacji ustawowych dotyczących likwidacji szkód. Chodzi o plany zwiększenia roli zakładów ubezpieczeń, tak by stały się „gospodarzem procesu”, z czym wiązałyby się doniosłe skutki dla warsztatów i wypożyczalni pojazdów. W związku z tymi doniesieniami, Związek Dealerów Samochodów wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie prac legislacyjnych dotyczących problematyki odszkodowania w zakresie kosztów najmu pojazdów zastępczych.

W odpowiedzi na pismo ZDS, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace analityczne i legislacyjne dotyczące uregulowania problematyki odszkodowań w zakresie kosztów najmu pojazdu zastępczego udostępnianego poszkodowanemu w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Opracowano już nawet projekt ustawy, który nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, który będzie odpowiadał cechom użytkowym pojazdu uszkodzonego.

 

Wspomniany projekt zawiera także określenie terminów najmu pojazdu zastępczego, w szczególności w razie wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe, a także związane z najmem obowiązki i uprawnienia zakładów ubezpieczeń, takie jak prawo wglądu do dokumentacji naprawy pojazdu oraz obowiązek udzielenia pouczeń osobom zawierającym umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o przysługujących im w tym zakresie uprawnieniach. Ponadto przewiduje się ograniczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym w zakresie kosztów najmu pojazdu zastępczego do kosztów, które poniósł lub musiałby ponieść zakład ubezpieczeń w związku z realizacją tego obowiązku.

 

Na obecnym etapie prac Ministerstwo nie przewiduje rozwiązań w zakresie badania poprawności wycen i kosztorysów, a to z racji tego, że zakład ubezpieczeń będzie bezpośrednio ponosił koszty związane z dostarczeniem poszkodowanemu pojazdu zastępczego. Nie zajdzie więc potrzeba badania wysokości stawek i okresu najmu. W procesie likwidacji szkody zakłady ubezpieczeń mają w założeniu pokrywać koszty najmu według stawek rynkowych w tych przypadkach, w których zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie dostarczyć poszkodowanemu pojazdu zastępczego w terminie. Z uwagi na brak danych źródłowych Ministerstwo odstąpiło od koncepcji ryczałtowego określenia wysokości kosztów najmu pojazdu zastępczego. Co istotne, obecnie regulacja nie zakłada wprowadzenia dalszych uprawnień ani obowiązków dla zakładów ubezpieczeniowych w zakresie udostępniania pojazdów zastępczych.

 

Aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości ostatecznie dopracowuje treść uzasadnienia projektu oraz ocenę skutków regulacji. Jak podkreślono, głównym asumptem do podjęcia prac legislacyjnych było dążenie do zmniejszenie się liczby sporów sądowych dotyczących wysokości odszkodowań w zakresie kosztów najmu pojazdów zastępczych. Ministerstwo zapowiedziało udostępnienie projektu na stronie podmiotowej BIP Rządowego Centrum Legislacji w II kwartale 2020 roku. O dalszych pracach nad projektem będziemy informować na bieżąco.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematem sporów z ubezpieczycielami na gruncie napraw powypadkowych, zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, które odbędzie się 9 czerwca 2020 o godz. 13.